BK bouw- & milieuadvies - onderdeel van BK IngenieursUw partner in juridisch milieu advies en vergunningsprocedures

Stel: u wilt een bedrijf opstarten en zoekt uw weg in het woud van vergunningsprocedures, zoals het aanvragen van een milieuvergunning. Of u bent verzeild geraakt in een handhavingsprocedure. Onze juridische en bestuursrechtelijke adviseurs ondersteunen u graag bij deze milieuvraagstukken. BK bouw- & milieuadvies combineert juridische en praktische kennis van wet- en regelgeving. Overheden en bedrijfsleven profiteren van deze unieke combinatie. Zo helpen we overheden bij de uitvoering van hun handhaving- en vergunningverlenende taken. Ook ondersteunen we bedrijven bij milieuvraagstukken, bijvoorbeeld als het gaat om het aanvragen van een milieuvergunning of stellen we de bron van trillingshinder vast als die zich voordoet.

 

Theorie en praktijk
Bij BK bouw- & milieuadvies werken mensen uit de praktijk. Doordat we regelmatig aanwezig zijn op projectlocaties, zijn we niet alleen theoretisch, maar ook praktisch goed onderlegd. Zo kunnen we u voorzien van juridisch milieuadvies en wet- en regelgeving helder implementeren binnen uw bedrijfsvoering.

Milieuadvies
Door onze ervaring met zowel initiatiefnemers als overheid zijn wij in staat een soepele
samenwerking tussen partijen te creëren, gebaseerd op vertrouwen en transparantie.
Dit voorkomt interventies vanuit de overheid en vertragingen in processen. Een greep uit onze
diensten:
• Aanvragen van vergunningen (milieu, bouwen, ruimte, ontgrondingen)
Externe veiligheid (QRA’s, plasbrand- en groepsrisicoberekening)
Bouwkundig toezicht bij projecten 
Juridische en tactische ondersteuning bij bestuurs en strafrechtelijke handhavingstrajecten
Toezicht en vergunningverlening (milieu, bouwen, ruimte)
• Mediation
• KAM en compliance management
• Interne (KAM) audit
Omgevingsmanagement (bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid e.d.)
Ruimtelijke onderbouwingen
Flora en faunaonderzoeken
Luchtkwaliteitsonderzoeken

Naast Milieuadvies adviseren wij ook op het gebied van Geluid & Trillingen en Bouwfysica.

Geluid & Trillingen
Ieder (bouw)project heeft invloed op de omgeving. Wij houden rekening met alle omgevingsaspecten bij het in kaart brengen van de mogelijke overlast door geluid en/of
trillingen. Een greep uit onze diensten:
Geluidmetingen en berekeningen (industrie, wegverkeer, spoorwegen)
Trillingsmetingen en berekeningen
Verhuur geluid- en trillingsmeters 

Bouwfysica
De wetgeving op het gebied van bouwfysica wordt complexer en strenger bij het realiseren
van bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte. Bouwfysica en duurzaamheid spelen steeds vaker een bepalende rol.

Wij bieden de volgende diensten aan:
• Ventilatie(balans) en daglichtberekening
• Koudebrugberekeningen
• Energieprestatiebepaling van gebouwen
Energiebesparingsonderzoek
• Advies brandveiligheid en vuurlastberekening
• Geluidwering gevels

Cursussen
BK bouw- & milieuadvies biedt opleidingen en cursussen aan, zoals:
• Geluid & trillingen
Bouwkunde
Handhavers over de vloer

De diensten van BK bouw- & milieuadvies

De diensten van BK bouw- & milieuadvies spreiden zich uit over twee werkgebieden:

Bedrijven

 • Aanvragen vergunningen in het kader van de Wabo (milieu, bouwen ruimtelijke ordening et cetera)
 • Uitvoeren van audits in het kader van milieu- en bouwregelgeving
 • Juridisch milieuadvies
 • Technisch milieuadvies
 • Mediation
 • Verzorgen van interim management, waaronder KAM
 • Bouwbegeleiding
 • Het verzorgen van cursussen en trainingen

Overheid

 • Toezicht en vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer, Waterwet, Keur, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Besluit risico’s zware ongevallen, bouwregelgeving, asbestregelgeving etc.
 • Ketentoezicht grondstromen
 • Administratief toezicht
 • Mediation
 • Interim management
 • Detachering

Contactpersonen voor BK Bouw- & Milieuadvies:

Henk Vorsteveld


088-3212628
henk.vorsteveld@bkingenieurs.nl

BK Bouw- & Milieuadvies werkt regelmatig samen met:

BK Bodem adviseert, begeleidt en voert bodem-, waterbodem-, grondwater- en bouwstoffenonderzoek uit.
Adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit kan zowel betrekking hebben op interne arbozorg als op projecten waarbij onze opdrachtgevers betrokken zijn.
BK Certijn verzorgt vastgoedadvies én begeleiding binnen diverse branches zoals onderwijs, overheid, VVE en commercieel.

Projecten

Kies een dienst