HomeActueelEcologisch onderzoek: de Flora- en faunawet in de praktijk

Nieuws

14 oktober 2015

Ecologisch onderzoek: de Flora- en faunawet in de praktijk

Padden op het perceel. Of vleermuizen in de te slopen gebouwen. Het werk moet worden stilgelegd, wat nu?

Door voorafgaand aan de uitvoering van uw project ecologisch onderzoek te laten uitvoeren, voorkomt u deze hoofdbrekens. Bij BK ingenieurs bent u verzekerd van een helder advies en een bondige rapportage. De ecologen onderzoeken door middel van een quickscan de risico’s. Maar er is meer mogelijk.

Wetgeving

De Flora- en faunawet regelt de bescherming en de instandhouding van inheemse planten- en diersoorten. Alles wat schadelijk is voor deze soorten is verboden. Het uitgangspunt van deze wet is ‘nee, tenzij’. Van het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling.

De wet heeft betrekking op onder meer menselijke activiteiten, waaronder ruimtelijke ingrepen, met een mogelijk schadelijk effect op soorten. Natuurgebieden worden beschermd door middel van de Natuurbeschermingswet.

Soorten onderzoek

Quickscan: Met een quickscan (Flora- en faunawet) of voortoets (Natuurbeschermingswet) stelt de ecoloog van BK op basis van locatiebezoek en bureaustudie vast of er sprake is van (de kans op) overtreding van de wet. Hij maakt een inschatting van de (mogelijk) in het plangebied voorkomende soorten en biotopen.

Aanvullend onderzoek: Wanneer effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, voert de ecoloog onderzoek uit naar het werkelijk voorkomen van betrokken soorten in het plangebied.

Mitigatie- of compensatieplan

Wanneer negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied worden verwacht, stelt onze adviseur een mitigatie- of compensatieplan op, met maatregelen waardoor de negatieve effecten vermeden kunnen worden.

Ontheffing

Wanneer het niet mogelijk is effecten te vermijden, hebt u een ontheffing nodig. Onze ecologen weten de weg en regelen de aanvraag graag voor u.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze adviseurs. Bel 088 – 321 25 00 en vraag naar Eric Mathôt. Een boodschap achterlaten op deze website via het tabblad ‘contact’ kan uiteraard ook.