HomePrivacy

Onze privacyverklaring

BK Ingenieurs B.V., gevestigd aan Zadelmakerstraat 150, 1991 JE Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BK ingenieurs 
Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek
088 321 25 00

Lilian Velthuis is de functionaris gegevensbescherming van BK Ingenieurs B.V. Zij is te bereiken via [email protected]

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

BK Ingenieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)

2. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van BK Ingenieurs B.V. of een derde

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BK Ingenieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 2 van dit privacy statement:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van opdrachten (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met klanten op te nemen [grondslag: 2 of 5].
 • Klanten benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Het versturen van ons digitale relatie magazine [grondslag: 1 of 5]

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij BK Ingenieurs B.V. of interesse blijft tonen in de diensten van BK Ingenieurs B.V., (ii) en wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

BK Ingenieurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BK Ingenieurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BK Ingenieurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 2 van dit privacystatement:

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die BK Ingenieurs B.V. assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants, verzekeraars en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5].

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BK Ingenieurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BK Ingenieurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

BK Ingenieurs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BK Ingenieurs B.V. past beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. BK Ingenieurs B.V. heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

9. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 8 april 2021.

BK Ingenieurs B.V.
Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek
088 321 25 00
KvK 34082755