HomeActueelVeiligheid volgens MKB Infra voorzitter Philip van Nieuwenhuizen

Nieuws

15 februari 2019

Veiligheid volgens MKB Infra voorzitter Philip van Nieuwenhuizen

MKB INFRA is de brancheorganisatie van mkb-infrabedrijven. Zij behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven in de grond-, weg- en waterbouw, ingenieursbureaus en leveranciers. Onder de term infra vallen grondwerken, rioleringen, waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. De vereniging telt circa 100 leden. Dat zijn hoofdzakelijk niet-beursgenoteerde MKB-familiebedrijven. 

MKB INFRA wil volgens voorzitter Philip van Nieuwenhuizen dat mkb-infrabedrijven in gelijkwaardigheid met het grootbedrijf mee kunnen dingen naar overheidsopdrachten. Lokaal gewortelde bedrijven hebben vaak veel kennis van het werkgebied en de regionale arbeidsmarkt. Dat is mede vanwege het dalend kennisniveau bij opdrachtgevers een groot voordeel. 

“Er liggen bij de overheid torenhoge ambities op het gebied van bouwvolume maar er zijn ook pittige klimaatdoelstellingen.”

Welke rol speelt MKB INFRA in uw branche?

‘We zetten heel sterk in op samenwerking. Er liggen bij de overheid torenhoge ambities op het gebied van bouwvolume, maar er zijn ook pittige klimaatdoelstellingen. De landelijke en plaatselijke overheid en het bedrijfsleven moeten daar keihard mee aan de slag. Het is onontkoombaar dat onze keten in dat proces horizontaler wordt. Opdrachtgevers hebben de wijsheid niet meer in pacht en zullen steeds vaker vrágen. En van ons als opdrachtnemers wordt verwacht dat wij ontzorgen. Als onze leden zelf niet alles in huis hebben om aan die verwachting te voldoen, moeten ze met anderen gelijkwaardig samenwerken.’

Cultuuromslag

‘Dat vergt binnen onze branche een cultuuromslag. De tijd van eerst maar even afwachten wat opdrachtgevers willen is voorbij. Het gaat tegenwoordig steeds nadrukkelijker om mee- en vooruitdenken en om urgentie en versnellen. We ondersteunen onze leden in dat proces. Neem de roep om innovatie, kennisuitwisseling en nieuwe technologie. Die klinkt steeds luider. Vanwege dat kennisaspect werkt MKB INFRA nauw samen met bijvoorbeeld de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Groningen.’

“Een groeiend aantal opdrachtgevers heeft behoefte aan kennis van de regionale markt, flexibiliteit, bereidheid tot samenwerking, klantgerichtheid en innovatiekracht. Dat hebben de leden van MKB INFRA allemaal in huis.”

Wat is het verschil tussen uw leden en grootbedrijf?

‘De bedrijfsfilosofie van het overgrote deel van onze leden is gericht op continuïteit, terwijl het bij beursgenoteerde bedrijven eerder om de winst gaat. Die stellen zich in het zakelijk verkeer daarom nogal eens harder op en nemen in tijden van laagconjunctuur eerder harde maatregelen als ontslag. Terwijl mkb-ondernemers juist vanwege de continuïteit blijven inzetten op goede relaties en op het in magere tijden zo lang mogelijk aan boord houden van werknemers. Ze durven als het er echt op aankomt in te teren op hun bedrijfs- of privévermogen. Winstcijfers alléén zijn niet zaligmakend. Deze verschillen leiden tot een andersoortige belangenbehartiging. MKB INFRA neemt als het nodig is het voortouw namens onze leden, zowel in het voorkomen als oplossen van mogelijke geschillen.’

Kennis van de regionale markt

‘Een groeiend aantal opdrachtgevers heeft behoefte aan kennis van de regionale markt, flexibiliteit, bereidheid tot samenwerking,  klantgerichtheid en innovatiekracht. Dat hebben de leden van MKB INFRA allemaal in huis. Ze ontwikkelen –vaak in samenspraak met klanten– technieken en productiemethoden waarmee specifieke klussen kunnen worden uitgevoerd. En ze vormen lokaal of regionaal samenwerkingsverbanden. Bij voorkeur in afstemming met de opdrachtgever, die trouwens zélf ook deel uit kan maken van zo’n samenwerking.’

Wat zijn de belangrijkste thema’s in uw branche? 

‘Voor onze leden geldt dat zij in het kader van de energietransitie meewerken aan allerlei duurzaamheidsdoelstellingen. Maar minstens zo belangrijk is een proces van klimaatadaptatie waarbij wordt ingespeeld op de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Die verandering is volop gaande en laat zich niet meer stoppen. We zullen de schade die daaruit voortvloeit zo veel mogelijk moeten zien te beperken. Maar de klimaatverandering leidt ook – en dat wordt wel eens vergeten – tot nieuwe kansen. Het benutten daarvan is iets wat binnen MKB IBNFRA eveneens sterker zal gaan spelen. Een ander item is circulariteit. De discussie over hoe we daar mee omgaan vind ik erg interessant. Al was het maar omdat onze sector in Nederland  op het gebied van hergebruik tot de top behoort.’

Instroom goede vakmensen  nodig

‘Heel actueel is de noodzakelijke instroom van voldoende vakmensen met de juiste opleiding. Ik vind dat kinderen nog steeds onvoldoende in aanraking komen met ambachtelijke beroepen. En áls dat al gebeurt en áls ze al interesse hebben, worden ze door hun ouders nog te vaak gestimuleerd om wat anders te gaan doen. Als het ons niet lukt om het imago van ambachtelijk werk te verbeteren, blijft het naar ik vrees een kwestie van dweilen met de kraan open.’

Er moet in Nederland in hoog tempo héél erg veel gebouwd worden. Komt de veiligheid daardoor in het geding?

‘Laat ik vooropstellen dat veiligheid voor al onze leden een dagelijkse topprioriteit is. Die kan om uiteenlopende redenen in de knel komen. Bijvoorbeeld als werknemers de taal onvoldoende machtig zijn, wat tot onderling onbegrip en in het ergste geval ongelukken kan leiden. Verder bestaat het gevaar dat door het opschroeven van het bouwtempo de veiligheid niet optimaal is. Ook een sterke prijsdruk kan wat dat betreft een risico zijn. Ik vind dat bij het definitief formuleren van de uitvraag de veiligheid in de breedste zin van het woord net zo zwaar moet wegen als innovatie of duurzaamheid.’

“Het is een illusie om te denken dat er gegarandeerd nóóit iets fout gaat. Maar te veel opdrachtgevers laten zich naar mijn mening nog leiden door de laagste prijs. Dat draagt zeker niet bij aan het realiseren van een optimale veiligheid.”

Mensenwerk

‘Uiteraard hebben we het in onze branche ondanks prachtige nieuwe technologieën en geautomatiseerde processen nog steeds over mensenwerk. Je hebt het dan over een derde deel van onze omzet. Waar mensen werken worden onherroepelijk menselijke fouten gemaakt. Dus het is een illusie om te denken dat er gegarandeerd nóóit iets fout gaat. Maar te veel opdrachtgevers laten zich naar mijn mening nog leiden door de laagste prijs. Dat draagt zeker niet bij aan het realiseren van een optimale veiligheid.’

Aantrekkelijk rendement

‘Natuurlijk weegt voor opdrachtgevers de factor prijs zwaar. Vaak zelfs het zwaarst. Ze hebben per slot van rekening te maken met een afgebakend budget. Met het oog op de toekomst en de torenhoge ambities die Nederland waar wil maken hoop ik dat men bij het aanbesteden wat verder durft te kijken dan alleen de korte termijn en laagste prijs. Dat is volgens MKB INFRA de enige manier om niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk een voor iedereen aantrekkelijk rendement te realiseren.’