HomeActueelHandelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Nieuws

16 december 2021

Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Op 13 december 2021 is het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (versie december 2021) gepubliceerd. Deze keer geen ‘Tijdelijk handelingskader’ meer, maar ‘Handelingskader’. Het handelingskader is bedoeld om te voorkomen dat PFAS verder verspreid raakt in het milieu.

Het gepubliceerde Handelingskader is nog steeds een invulling van de zorgplicht. Aan de hand van dit handelingskader wordt het traject van wettelijke verankering gestart. Dat zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden. De genoemde toepassingswaarden hebben geen wettelijke status, maar betreffen een generieke aanbeveling aan bevoegde gezagen voor de invulling van de zorgplicht bij het toepassen van grond met PFAS. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen andere toepassingswaarden opgenomen.

Wijzigingen Handelingskader

De belangrijkste wijzigingen in het handelingskader:

  • In het handelingskader is het onderscheid tussen het toepassen van grond en baggerspecie boven en beneden grondwaterniveau komen te vervallen. Met de waarden die gelden voor de specifieke bodemkwaliteitsklasse boven grondwaterniveau wordt het grondwater afdoende beschermd.
  • Er is een vuistregel opgenomen om uitschieters te identificeren.
  • Er is omschreven wanneer een oppervlaktewaterlichaam ‘sediment delend’ is.

Verbod op PFAS

In de begeleidende brief heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tevens aangegeven samen met vier andere lidstaten te werken aan een Europees verbod op PFAS, zodat deze stoffen niet meer in het milieu terecht kunnen komen.

Gevolgen voor lopende projecten

Hoewel er aan de toepassingseisen in grond en baggerspecie dus vrijwel niets is veranderd, kan het handelingskader alsnog gevolgen hebben voor projecten waarbij al grond en bagger zijn vrijgekomen of nog vrij gaan komen. Nu de landelijke normering definitief is vastgelegd voor PFAS, kunnen voor partijen grond en bagger die vooruitlopend op de definitieve normering tijdelijk zijn opgeslagen nu definitief de afzetmogelijkheden worden bepaald. Dit geldt ook voor projecten die nog moeten starten.

Ook bieden de nu beschikbaar gekomen onderliggende onderzoeken van het handelingskader mogelijkheden voor het vaststellen van lokaal beleid met lokale maximale waarden (LMW) wanneer er sprake is van PFAS-gehalten die boven de generieke toepassingseisen uit het handelingskader liggen.

Puntbronlocaties

Voor zogenaamde puntbronlocaties zijn nog geen formeel geldende interventiewaarden voor grond en grondwater vastgesteld en ook voor de lozing van PFAS-houdend water van bijvoorbeeld bemalingen/grondwatersaneringen zijn momenteel nog geen generieke lozingseisen beschikbaar. Deze aspecten vergen op dit moment nog een intensieve afstemming met bevoegde gezagen.

PFAS in het milieu

De publicatie van het Handelingskader is een belangrijke eerste stap in de richting van volledige normering van PFAS en daarmee het beheersen van de verspreiding in onze leefomgeving. De gezamenlijke overheden en het bedrijfsleven werken inmiddels ook hard aan bronaanpak om te voorkomen dat er meer PFAS in onze leefomgeving, voedsel en drinkwater terechtkomen. Naar verwachting wordt het verbod op het gebruik van vier PFAS-stoffen in voedselcontactmaterialen op 1 april 2022 van kracht.

Overheidssteun

Op 29 oktober 2021 is door middel van een specifieke uitkering circa 22 miljoen euro aan Rijksmiddelen toegekend aan decentrale overheden voor de aanpak van de buitenproportionele bodemopgave voor PFAS en andere niet-genormeerde stoffen.

Meer informatie of advies

Wilt u weten wat het nieuwe handelingskader voor effect heeft op uw lopende project of uw projectplannen? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij BK ingenieurs of met onze specialist PFAS, Linda Roskes op 088 321 27 69 of bel het algemene nummer 088 321 25 00. In ons dossier PFAS vindt u ook onze eerdere publicaties over dit onderwerp.

 


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: