HomeProjectenSanering zuurteerput risicodragend aangenomen

Project

Rotterdam-Oost, Ommoordseweg

Sanering zuurteerput risicodragend aangenomen

Uitzonderlijke sanering in Rotterdam

LocatieRotterdam-Oost, Ommoordseweg

OpdrachtgeverSUEZ RR IWS Remediation B.V.

Periodeoktober 2018 - mei 2019

Betrokken partijenRijkswaterstaat (opdrachtgever van Suez)
DCMR Milieudienst Rijnmond

Zuurteer komt niet veel voor als bodemverontreiniging in Nederland. De aanpak van deze sanering vereist een degelijke combinatie van ondernemerschap, afstemming, kennis en ervaring. BK ingenieurs heeft de sanering risicodragend aangenomen voor Suez.

Ingeklemd tussen snelwegen en woonwijken moet het terrein rondom een zogenoemde zuurteerput ontgraven worden. Dit in het kader van de aanleg van de nieuwe aansluiting van de A20 op de A13, die in 2024 klaar moet zijn. Tot in de jaren ’40 bevond zich op de locatie een veenput die als zwemplas werd gebruikt. Kort na de tweede wereldoorlog is de veenput volgestort met zuurteer, een restproduct van de olieraffinage. Daarna is de put afgedekt met puin, waarin later ook asbest bleek te zitten. De totale oppervlakte is circa 6.500 vierkante meter.

Overlast beperken

‘Inmiddels zijn we begonnen met het plaatsen van een damwand’, vertelt projectleider Jan Henk Schuurman half december 2018. In de directe omgeving bevinden zich woningen. Om die reden is het takenpakket van BK ingenieurs hier breder dan in Woerden. ‘BK ingenieurs levert kennis en kunde, schrijft uitvoeringsplannen en bodemonderzoeksrapporten voor het bevoegd gezag. En verzorgt milieukundige begeleiding, waaronder bodemanalyses om de resultaten van de sanering te toetsen aan de afgesproken resultaten’, somt Schuurman op. ‘Maar BK ingenieurs verzorgt ook het omgevingsmanagement. Het contact met omwonenden moet door een externe partij gedaan worden. Als je dat als aannemer zelf zou doen, dan sta je in de ogen van mensen die klachten hebben meteen op 1-0 achterstand.’

Omgevingsmanagement

En in alle eerlijkheid: deze sanering levert overlast op. ‘De zuurteerput bevat een ’zure’ verontreiniging met zwavel’, zegt BK-projecteider Dennis Heuveling. ‘Om die reden vindt de ontgraving vooral plaats wanneer de buitentemperaturen laag zijn: dan ruik je het minder. Eind maart 2019 moet het grotendeels klaar zijn.’ De put bevindt zich op 3,5 meter onder maaiveld. Er zal zo’n 50.000 kuub vervuild materiaal worden afgevoerd. Ter plaatse reinigen van de bodem is hier geen optie. ‘We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken’, aldus Schuurman. ‘We plaatsen een scherm dat moet voorkomen dat de wind de stank meevoert naar de omliggende huizen; we ontgraven kleine vakken, zodat het zwavelhoudende stortmateriaal zo kort mogelijk aan de buitenlucht wordt blootgesteld, en we blussen af met kalk om het materiaal te neutraliseren.’

Geen wolligheid

Dat SUEZ hier werkzaamheden aan BK ingenieurs heeft gegund, heeft zeker ook te maken met de goede ervaringen in Woerden, weet Schuurman. ‘Het prettige aan de samenwerking met BK ingenieurs is, dat acties snel en doelmatig worden opgevolgd. Ze zijn niet bezig om hun specialisten aan het werk te houden, wat je met andere onderaannemers nog wel eens ziet gebeuren. Ze zijn heel praktisch ingesteld en doen niet wollig. En het feit dat ze risicodragend willen aannemen, helpt natuurlijk ook mee.’

…en samen verder

De scope van het project bevat ook de vaststelling van de grondwaterkwaliteit na uitvoering van de grondsanering. Medio april 2019, een jaar na afronding van de grondsanering, wordt de kwaliteit hiervan opnieuw vastgesteld. Mocht blijken dat een additionele grondwatersanering nodig is, dan zal SUEZ BK ingenieurs hier opnieuw bij betrekken, volgens Schuurman. ‘Natuurlijk. Als iets lekker loopt, dan wil je samen verder.’

Update mei 2019

De werkzaamheden van BK ingenieurs aan de sanering van de locatie zijn in mei 2019 afgerond, de evaluatierapporten zijn goedgekeurd. De locatie is nu geschikt om de nieuwe rijksweg A16 aan te leggen, aansluiting van de A20 op de A13. Additionele grondwatersanering is na afronding van de bodemsanering niet nodig gebleken. Wel blijft BK ingenieurs in ieder geval de komende twee jaar de jaarlijkse monitoring van het grondwater verzorgen.


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

14 januari 2019

BLVC-coördinatie vijf projecten

Vijf bouwprojecten in Centrum Nieuw-West te Amsterdam, vijf ontwikkelende  partijen. Voor alle vijf…

Lees meer