HomeProjectenRijbaanverdubbeling N207

Project

Provincie Noord-Holland

Rijbaanverdubbeling N207

'van Ringvaart tot Ringvaart'

LocatieProvincie Noord-Holland

Opdrachtgever2010 - 2015

Betrokken partijenInfraSpeed
ProRail
Hoogheemraadschap Rijnland
Gemeente Haarlemmermeer
Rijkswaterstaat
nutsbedrijven
hulpdiensten
overige belanghebbenden

De reconstructie van de provinciale weg N207 omvatte onder meer een wegverbreding, de bouw van twee spoorviaducten, de aanleg van een fietstunnel, de bouw van vier viaducten over water en wegen, het verleggen van vier honderden meters kabels en leidingen.

In 2010 heeft BK de engineering voor de rijbaanverdubbeling N207 van “Ringvaart tot Ringvaart” aangenomen, een wegvak van ruim 8 kilometer. BK ingenieurs heeft in opdracht van Provincie Noord-Holland het voorontwerp, definitief ontwerp en bestek gemaakt. Inclusief milieukundig bodem- en asfaltonderzoek, V&G-plan ontwerpfase, sloopveiligheidsplan en het akoestisch- en luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld, en de benodigde vergunningen aangevraagd.

Plannen maken…

Al in het offertetraject hebben wij een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. In de voorbereidingsfase hebben wij geregeld risicosessies gehouden (RISMAN), hiervan is een risicodossier opgesteld. Voorafgaand aan het opstellen van het VO hebben we een uitgebreide inventarisatie gedaan. Onderdeel van deze inventarisatie was een digitale terreinmeting. Op basis van het voorontwerp hebben wij een raming opgesteld met de SSK-systematiek. Na goedkeuring van het voorontwerp is het definitief ontwerp opgesteld. Onderdeel hiervan waren onder andere een waterhuishoudkundig plan, rioleringsberekeningen en  wegenbouwkundig advies inclusief verhardingsberekeningen. Na goedkeuring van het DO hebben wij het bestek en een directieraming opgesteld. In de besteksfase is een faseringsplan opgesteld. Samen met de afdeling inkoop van de opdrachtgever is het aanbestedingstraject doorlopen waarbij wij de aankondiging en de nota van inlichtingen hebben opgesteld en het proces verbaal van aanbesteding hebben gemaakt.

…is samen werken

Tijdens de uitvoering (2012-2015) van het project heeft BK ingenieurs de directievoerder en de toezichthouder geleverd. Onderdeel van de uitvoering was de coördinatie van de bouw van diverse kunstwerken, waaronder een vaste brug over de Ringvaart en de bouw van een viaduct over de HSL en een viaduct over de Schiphol spoorlijn. Gedurende de voorbereiding/uitvoering hebben wij met de diverse stakeholders overleg gevoerd, waaronder InfraSpeed, ProRail, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, hulpdiensten en overige belanghebbenden.

Het project is op 1 oktober 2015 officieel opgeleverd.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

21 oktober 2015

Twee turborotondes in Drachten

In Drachten wordt hard gewerkt om de bereikbaarheid van de Friese plaats – 45.000 inwoners – te…

Lees meer