HomeProjectenLuchtkwaliteitsonderzoek in GRE-werkplaats

Project

Rozenburg

Luchtkwaliteitsonderzoek in GRE-werkplaats

Inhalatoire deeltjes van Glassfiber Reinforced Epoxy (GRE)

LocatieRozenburg

OpdrachtgeverAannemingsbedrijf Qualm B.V.

Periodejanuari - februari 2020

In de GRE-werkplaats van aannemingsbedrijf Qualm te Rozenburg verrichten medewerkers werkzaamheden aan glasvezelversterkte kunststof bluswaterbuizen. Naast lamineer- en lijmwerkzaamheden voeren zij verspanende werkzaamheden uit aan de buizen zoals zaag-, schuur- en freeswerk, waardoor mogelijk stofblootstelling optreedt. Om te onderzoeken of er sprake is van blootstelling, voert BK ingenieurs een blootstellingsonderzoek uit, gericht op fijnstof.

Doelstelling

Door middel van persoonlijke en stationaire metingen richt het blootstellingsonderzoek zich op de inhalatoire blootstelling van de medewerkers. Dit wil zeggen: de blootstelling via inademing. Met de metingen in de hand beoordelen we of de hoeveelheid fijnstof in de GRE-werkplaats veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Als dit het geval is, dan adviseren wij welke maatregelen nodig zijn in de volgorde die de arbeidshygiënische strategie voorschrijft.

Onderzoeksopzet

Wij voerden drie persoonsgebonden metingen uit tijdens verspanende werkzaamheden aan de kunststofbuizen. Deze metingen vulden we aan met drie plaatsgebonden omgevingsmetingen, waarbij één meting bij de afzuigkast is geplaatst. De metingen voerden we uit gedurende een gehele werkdag.

Randvoorwaarden

Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen, hebben we in elk geval de volgende zaken geregeld:

  • We maakten gebruik van een standaard operating procedure voor de monstername en analyse.
  • Alle monsters voortvloeiend uit dit onderzoek hebben wij ter analyse aangeboden aan het laboratorium van RPS Analyse bv. Dit laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 en 17020 en is geregistreerd door de Stichting Raad voor Accreditatie onder het registratienummer L192 en I143. Een actueel overzicht van de geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op de website van de RvA.
  • Een (gecertificeerd) arbeidshygiënist of ervaren meettechnicus voerde de monstername op locatie uit.
  • Een (gecertificeerd) arbeidshygiënist beoordeelde de (meet)data en de rapportage van het onderzoek.
  • Het luchtkwaliteitsonderzoek voerden we uit conform de NEN-EN 689.

Rapportage

De resultaten hebben wij getoetst aan de daarvoor geldende grenswaarden. In de rapportage hebben wij aanbevelingen opgenomen om de schadelijke componenten te beheersen. Conform NEN-EN 689 dienen beheersmaatregelen te worden getroffen om de blootstelling aan inhaleerbaar stof te beperken. Daarbij moet de zogeheten “arbeidshygiënische strategie” te worden gevolgd.

Arbeidshygiënische strategie

De rangorde in maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie, is als volgt:
1. Bronmaatregelen: werkgevers moeten in eerst instantie gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem wegnemen.
2. Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om gezondheidsrisico’s te verminderen.
3. Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Taakroulatie bijvoorbeeld zou de blootstellingsduur per medewerker kunnen verminderen.
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: als laatste mogelijkheid kan de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen alleen ingezet worden tot de beheersmaatregelen uit niveau 1 tot en met 3 van de arbeidshygiënische strategie zijn geïmplementeerd of wanneer deze tot onvoldoende resultaat leiden.

Advies

Aan de hand van ons advies, gebaseerd op verantwoorde metingen, heeft Aannemingsbedrijf Qualm B.V. in de GRE-werkplaats de juiste maatregelen kunnen treffen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te verbeteren.

Wilt u meer weten over luchtkwaliteitsmetingen in het algemeen of over dit project in het bijzonder? Neemt u gerust contact op met een van de medewerkers van vakteam arbo&veiligheid via 088 321 25 00

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

18 mei 2020

Laatste fase langlopende sanering

Het project Waterfront te Harderwijk is voor BK ingenieurs één van de langstlopende projecten.…

Lees meer