HomeProjectenMilieukundige begeleiding op De Wallen

Project

Oudezijds Achterburgwal, Amsterdam

Milieukundige begeleiding op De Wallen

sanering en kadeherstel in drukke binnenstad

LocatieOudezijds Achterburgwal, Amsterdam

OpdrachtgeverIngenieursbureau Gemeente Amsterdam

Periodeoktober 2018 - april 2020

Betrokken partijenGebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V.
Braams waterbouwkundige werken bv
Gemeente Amsterdam
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Op het moment van schrijven, april 2020, midden in de coronacrisis, kun je je niet voorstellen dat een sanering op de Wallen ingewikkeld kan zijn. Want nu is er geen kip op straat, er is ruimte genoeg om te werken, zoals op de prachtige coverfoto is te zien. Maar de afgelopen twee jaar heeft de uitvoering van de bodemsanering, de waterbodemontgraving en het herstel van de kademuur voor heel wat hoofdbrekens gezorgd.

Wat moest er nu precies gebeuren? Op de Wallen, om precies te zijn de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, is de openbare ruimte heringericht. Tegelijk moest een kademuur en de funderingspalen van die kademuur hersteld worden. De bodem moest plaatselijk gesaneerd en de waterbodem ontgraven worden. En dit alles in een heel druk stukje binnenstad…

Midden in de rosse buurt

Op de Wallen is het normaal gesproken traditioneel druk. Niet alleen ’s avonds, ook overdag wordt de buurt overspoeld met toeristen, dagjesmensen, nieuwsgierigen, leveranciers, klanten en bewoners. De omgeving laat intensief (werk)verkeer niet toe. Niet alleen omdat het niet past in de smalle straatjes, maar ook omdat (werk)verkeer garant staat voor de uitstoot van fijnstof, wat je in zo’n druk gebied alleszins moet en wilt voorkomen. Alle aanvoer en afvoer van materiaal, machines, grond en dergelijke diende daarom te gebeuren over het water. Een hele uitdaging voor de begeleiding van het project, maar zeker ook voor de aannemers!

Inzet MKB

De werkzaamheden ter plaatse van de verontreinigingen dienden onder milieukundige begeleiding plaats te vinden conform BRL SIKB 6000, protocol 6001. Onze milieukundig begeleider Marc Brink, die ook de prachtige foto heeft genomen, heeft tijdens de doorlooptijd van het gehele project toezicht gehouden op de ontgravingswerkzaamheden. Hij zag erop toe dat de aannemer selectief ontgroef en er geen ongecontroleerde verspreiding plaatsvond van verontreinigde grond. Ook controleerde de milieukundig begeleider of de uitvoering plaatsvond volgens de BUS-melding. Dit betekent dat hij tussentijds grondmonsters neemt om de milieuhygiënische kwaliteit vast te stellen. En effluentmonsters om de kwaliteit van het te lozen watervast te stellen. Uiteraard nam hij regelmatig deel aan het VGM-overleg. Dat is een overleg dat alle betrokken partijen regelmatig samen hebben over de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu in het gezamenlijke project.

Milieuhygiënisch advies tijdens de uitvoeringsfase

Uiteraard rijzen er bij de opdrachtgever tijdens de uitvoering regelmatig vragen. Er zijn onvoorziene zaken en er is verschil van interpretatie over de aanwezige onderzoeksgegevens. Of er ontstaat onzekerheid over de kwaliteit van de grond en de mogelijke toepassing hiervan op een andere locatie. Dan kan de opdrachtgever altijd steunen op het milieuhygiënisch advies van Pepijn Venhuis, onze projectleider. Deze houdt contact met alle betrokken partijen en doet de communicatie met het bevoegd gezag. Daarnaast ziet hij erop toe dat de aannemer zich aan het bestek houdt en de geldende wet- en regelgeving. En omdat hij het totale overzicht heeft over de werkzaamheden, beoordeelt hij ook bijvoorbeeld de meerwerkclaims voor de opdrachtgever.

Evaluatie

Het werk is klaar, de kade is prachtig geworden. Onze projectleider is nog niet helemaal klaar, hij is nog belast met het schrijven van de verantwoording van de saneringswerkzaamheden: het evaluatierapport. Daarin beschrijft hij het projectplan, het daadwerkelijke projectverloop en de verantwoording van de wijzigingen. Als dat is goedgekeurd door het bevoegd gezag, zit het werk er helemaal op.

Wilt u meer weten over dit project? Projectleider Pepijn Venhuis kan u er alles over vertellen.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

24 april 2020

Drinkwateronderzoek Haarlemse Montessorischool

In opdracht van De Haarlemse Montessori School (HMS) heeft BK ingenieurs onderzoek uitgevoerd naar…

Lees meer