HomeProjectenMilieuhygiënisch waterbodemonderzoek ruim 160 watergangen Utrecht

Project

Utrecht

Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek ruim 160 watergangen Utrecht

Waterbodemonderzoek en bepalen baggervolume 33,5 km watergang

LocatieUtrecht

OpdrachtgeverGemeente Utrecht

Periodejuli 2020 - maart 2021

Onder het raamcontract met Gemeente Utrecht voerde BK ingenieurs verkennend milieuhygiënisch waterbodemonderzoek uit op ruim 160 trajecten. Dit gebeurde in het kader van het baggerprogramma 2021 van Gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht baggert jaarlijks een aantal van de watergangen binnen de gemeente om weer de gewenste waterdiepte te realiseren. Bij het opschonen komt baggerspecie vrij. Om te bepalen wat de milieuhygiënische kwaliteit is van de waterbodem op de trajecten die op de planning staan, onderzoekt BK ingenieurs de milieuhygiënische kwaliteit. Met de gegevens uit het waterbodemonderzoek kunnen wij bepalen wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van het vrijkomende materiaal. Ook bepalen wij aan de hand van deze gegevens de voorlopige veiligheidsklassen conform de CROW 400. De veiligheidsklasse geeft aan of en zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden tijdens het verwijderen van de bagger. Bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen als bescherming tegen chemicaliën in vervuild bagger.

Voorbereiding

Voordat wij een werkplan kunnen maken, moeten wij eerst te weten komen wat er al bekend is over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Dit doen we volgens de NEN 5717: 2017 “Bodem – waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch onderzoek”. We vragen bij eigenaren, waterbeheerders en de gemeente informatie op over onder andere voormalig en huidig gebruik, het type watergang en of er verontreinigingsbronnen bekend zijn. We letten daarbij ook op de ligging. Ligt het water dichtbij boomgaarden of kassen, dan kunnen er bestrijdingsmiddelen vrijkomen. Op basis van de verzamelde informatie passen we de onderzoeksstrategie aan als dat nodig is. Dan weten we welke analyses wij verwachten te moeten uitvoeren. Voor de uitvoering stellen wij een boorplan op. Daarop geven we per boring aan waar we deze gaan plaatsen.

Omvangrijk onderzoek

Het waterbodemonderzoek heeft betrekking op ongeveer 167 trajecten met een totale lengte van bijna 33,5 kilometer. Het gaat om 179 onderzoeksvakken volgens de NEN5720. In totaal moeten er 934 dwarsprofielen gemaakt worden. Uit het vooronderzoek bleek dat meerdere watergangen behalve de standaardanalyses waaronder ook PFAS, ook onderzocht moesten worden op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB-pakket) en asbest.

Noeste arbeid

Onze veldwerker Ludo voerde het grootste deel van de werkzaamheden uit, bijgestaan door diverse collega’s. Afhankelijk van de watergang vindt de bemonstering plaats vanaf de kant per boot, maar ook vaak door met een waadpak de watergang in te gaan. Elk deelmonster, zes of tien per onderzoeksvak, moet in een aparte monsterpot. Het laboratorium vermengt deze deelmonsters tot mengmonsters. Elk mengmonster ondergaat analyse op het standaardpakket A (waterbodem en baggerspecie uit regionale wateren). Dit pakket hebben wij aangevuld met de parameters ijzer, totaal fosfaat en totaal sulfaat, chroom, arseen en PFAS(30 verbindingen). Wanneer uit het historisch vooronderzoek blijkt dat aanvullende analyse op bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) noodzakelijk is, worden ook deze analyses ingezet.

Bepalen baggervolume

Het bepalen van het baggervolume viel ook onder de opdracht voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. Buro BOOT voerde dit namens BK ingenieurs uit. In elke sloot peilden zij een aantal keer de diepte van oever tot oever. Met deze gegevens berekenen zij de gemiddelde diepte op het moment van meten. Door deze gegeven naast de gewenste dieptes te leggen, kunnen zij laten zien hoeveel baggerspecie er uit de sloot geschept moet worden.

Communicatie

Gedurende het project hebben wij uiteraard steeds contact met onze opdrachtgever over de status van het project. In een wekelijkse update spreken we door wat is uitgevoerd en welke resultaten we al hebben binnengekregen. Waar nodig hebben we in overleg direct aanvullende analyses (uitsplitsingen of kolomproef) ingezet. Het kan ook voorkomen dat wij bijvoorbeeld niet op een locatie terecht kunnen in verband met hekken en te dichte begroeiing. In de wekelijkse update geven we dit aan. De gemeente kan op zijn beurt dan zorgen dat wij daar op later moment alsnog terecht kunnen.

De baggerwerkzaamheden zijn anno maart 2021 in volle gang. Aannemer Jos Scholman is er maar druk mee. Dus komt u in gemeente Utrecht? Kijk goed om u heen!

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van BK ingenieurs in het algemeen of dit project in het bijzonder? Raoul Hagenbeek vertelt u er graag meer over! Neem contact op per e-mail of bel 088 321 25 16.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, sloop, asbestsanering, bouwrijp maken, J.J. Hamelinkstraat, Haarlem, Bottelier, BK Projectmanagement

Project

25 juni 2021

Asbestsanering, sloop en bouwrijp maken J.J. Hamelinkstraat te Haarlem

BK Projectmanagement en Bottelier Slooptechniek B.V. werken samen in het werk ‘asbestsanering,…

Lees meer