Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek heeft als doel aan te tonen dat de bodem geschikt is om bijvoorbeeld huizen te bouwen, een park aan te leggen of een woonerf her in te richten.

Op deze manier kunnen we voorkomen dat er gewoond of gegraven wordt in grond die sterk verontreinigd is. Welke plannen u ook hebt, het is altijd verstandig om duidelijkheid te hebben over de kwaliteit van de bodem. Wij zijn daarin graag uw partner. Of het nu gaat om de losse inhuur van veldwerkers of om de begeleiding van een totaalproject.

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek is het meest voorkomende soort bodemonderzoek in Nederland. Het algemene doel van een verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden/activiteiten. BK ingenieurs voert het verkennend bodemonderzoek uit volgens de NEN 5740.

Aanleidingen voor bodemonderzoek

De aanleidingen om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren zijn divers. De overheid vraagt bijna altijd verkennend bodemonderzoek als

  • u een Omgevingsvergunning aanvraagt;
  • het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden;
  • er een vermoeden van bodemverontreiniging is door bijvoorbeeld een calamiteit.

In sommige gemeenten kunt u volstaan met een historisch bodemonderzoek volgens de NEN 5725. Uit dit onderzoek moet dan wel blijken dat de bodem op de betreffende locatie ‘niet verdacht’ is.

Bij koop of verkoop is het in veel gevallen ook aan te bevelen om verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. Zeker op locaties waar verontreinigingen te verwachten zijn. Hiermee kunt u voorkomen dat u in later stadium aansprakelijk gesteld wordt voor een bodemverontreiniging. En u voorkomt verrassingen bij bijvoorbeeld bouw- of ontgravingsactiviteiten.

Maar ook wanneer u vastgoed verhuurt, is het raadzaam om bij wisseling van huurders een nul- of eindsituatieonderzoek uit te laten voeren.

Bovendien komt het steeds vaker voor dat bij de aanleg van kabels en leidingen vooraf om gegevens aan te leveren over de bodemkwaliteit. Dit om te voorkomen dat mensen onbedoeld blootstaan aan bodemverontreiniging.

Opzet van bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek bestaat zoals aangegeven vrijwel altijd uit twee delen, namelijk

  • (historisch)vooronderzoek – informatie verzamelen over het historische en huidige gebruik conform NEN 5725;
  • verkennend onderzoek – uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek. Dit doen wij conform NEN 5740.

Veldwerk

Veldwerk bij bodemonderzoek bestaat onder andere uit het verrichten van handboringen en – voor het grondwateronderzoek – uit het plaatsen van één of meer peilbuizen. Wij hebben bij BK ingenieurs een groot eigen team van gecertificeerde veldwerkers. Dit heeft als voordeel dat het werk in één vloeiende beweging kan plaatsvinden, doordat we de planning geheel in eigen hand hebben. Ook spreken adviseurs en veldwerkers dezelfde taal, gebruiken zij dezelfde documenten met de juiste parameters en is de techniek op elkaar afgestemd. Het veldwerk voert onze eigen veldwerkploeg uit volgens de geldende protocollen onder de BRL SIKB 2000. Tijdens het veldwerk letten zij ook op asbestverdachte materialen en waar nodig wordt dit meegenomen in de onderzoeken. Naast het uitvoeren van bodemonderzoek vormen ook depotkeuringen onder de BRL SIKB 1000 tot de werkzaamheden en niet te vergeten onze milieukundig begeleiders die hun bodemsaneringswerkzaamheden uitvoeren onder de BRL SIKB 6000..

Monsteranalyse

Het materiaal uit de boringen en de grondwatermonsters leveren wij aan bij een door de RvA (Raad voor Accreditatie) geaccrediteerd laboratorium voor onderzoek. De aantallen boringen zijn sterk afhankelijk van de oppervlakte en of er sprake is van verdachte locaties. Dit is voorgeschreven door de NEN.

Rapportage

Met de resultaten van het laboratoriumonderzoek in de hand de toetsen we de analyseresultaten en bepalen we of verder (nader)onderzoek noodzakelijk is. De uitkomsten van onder andere verkennend bodemonderzoek, grondwateronderzoek en asbest-in-grondonderzoek verwerken we in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. Met deze rapportage in de hand adviseren wij u over de kansen en risico’s van de betreffende locatie en de directe omgeving. Als blijkt dat bodemsanering nodig is, gaan wij direct voor u aan de slag. Onze eigen veldteams, tekenaars en milieukundige specialisten begeleiden u vanaf historisch onderzoek tot nazorg. Snel handelen is daarbij een vereiste.

Strenge regelgeving bodemonderzoek

De regelgeving en handhaving worden steeds strenger. Ook als het gaat om waterbodemonderzoek, grondwateronderzoek en asbest-in-grondonderzoek. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Onze mensen beschikken dan ook over alle certificaten die nodig zijn om kwaliteit te leveren en de risico’s te beperken.

Tijdsplanning

Uitvoering van een verkennend bodemonderzoek duurt ongeveer drie weken. In overleg kan dit in enkele gevallen sneller. Bodemonderzoeken zijn in de regel drie tot vijf jaar geldig.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Harald de Bruijn of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer
BK ingenieurs, verkennend bodemonderzoek, asbest-in-grondonderzoek, Rijswijk en Voorburg, veiligheidsklassebepaling, onderhoud, riolering

Project

Verkennend bodemonderzoek en asbest-in-grondonderzoek

BK ingenieurs kreeg van Willems Vastgoedonderhoud in Rotterdam opdracht om verkennend bodemonderzoek…

Lees meer
Rijksvastgoedbedrijf, asfaltonderzoek, betonbonderzoek, fundatieonderzoek, verkennend bodemonderzoek, BK ingenieurs, vliegbasis

Project

Asfalt-, beton- en fundatieonderzoek en verkennend bodemonderzoek

Het is natuurlijk een eer en een verantwoordelijkheid om voor trouwe opdrachtgever…

Lees meer
BK ingenieurs, bodemonderzoek, diamantboor, verkeer, veiligheid, handmatig boren, Utrecht, Diamantboor, asfaltonderzoek, fundering, Oudenoord, Kaatstraat, David van Mollemstraat, Draaiweg.

Project

Veilig werken langs de weg

Om straks veilig te kunnen werken aan de weg, is bodeminformatie nodig. Gemeente Utrecht schakelde…

Lees meer