Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Verkennend waterbodemonderzoek heeft als doel de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem vast te stellen om de hergebruiks- en afvoermogelijkheden te bepalen. De meest voorkomende aanleidingen voor waterbodemonderzoek zijn voorgenomen baggerwerkzaamheden, dempingen of reguliere beheerstaken. BK ingenieurs heeft ervaring met het onderzoeken van kleine watergangen tot grote zeehavens.

Opzet van waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek bestaat uit drie stappen.

Stap 1: bepalen van de onderzoeksinspanning en -strategie

Voordat we het waterbodemonderzoek daadwerkelijk uitvoeren, voeren we historisch vooronderzoek uit conform NEN 5717. Tijdens dit historisch onderzoek verzamelen we informatie over het historisch en huidig gebruik van de onderzoekslocatie. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen we de onderzoeksinspanning en -strategie van het waterbodemonderzoek bepalen. Op grond van het historisch onderzoek weten we of op of nabij de locatie (potentieel) verontreinigende bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of bijvoorbeeld lozingspunten aanwezig zijn. Ook bekijken we er al uitgevoerde (water)bodemonderzoeken bekend zijn op of nabij de locatie. Zo bepalen wij of de locatie verdacht is op specifieke verontreinigingen, bijvoorbeeld minerale olie, asbest of PFAS.

De onderzoeksinspanning is vooral afhankelijk van het watertype en het gebruik. Het maakt uit of we bijvoorbeeld een kleine sloot of vijver, strand, zandwinning, kribvak, uiterwaarde, sloten, een jachthaven of zeehaven onderzoeken.

Stap 2: waterbodemonderzoek – uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek conform de NEN 5720

Voorafgaand aan het veldwerk stellen wij het boorplan op. Vervolgens nemen we de slib/waterbodemmonsters. Hierbij maken we gebruik van diverse monsternemingsapparatuur. Afhankelijk van de waterdiepte en de textuur van de waterbodem is dit een Multisampler, zuigerboor en/of Van Veen-happer. De monsternemer stelt hiermee vast wat de samenstelling, dikte en opbouw van de sliblaag is. En afhankelijk van de doelstelling ook de samenstelling van de onderliggende waterbodem. Monstername en andere veldwerkzaamheden voeren wij uit conform de richtlijn BRL 2000, protocol 2003.

De verzamelde gegevens verwerken wij in een veldwerkcomputer, waarna we de data visueel maken door middel van een boorprofiel. Op basis van de veldwerkgegevens worden mengmonsters samengesteld. Deze worden door een door de RvA (Raad voor Accreditatie) geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Stap 3: bepalen hergebruik of afvoer slib

Als we de analyseresultaten ontvangen hebben, toetsen wij deze aan de geldende wet- en regelgeving om de hergebruiks- en/of afvoermogelijkheden van het slib te bepalen. De toetsingscriteria zijn afhankelijk van het doel van het onderzoek en de wensen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld: ’verspreiden’ in zoet’/’zout oppervlaktewater’/’toepassen baggerspecie in oppervlaktewater’/’verspreiden baggerspecie op aangrenzend perceel’/’toepassen baggerspecie op landbodem’/’toepassen in grootschalige bodemtoepassingen’.

Veldwerk

Veldwerk van het waterbodemonderzoek bestaat meestal uit het verrichten van boringen. De uitvoering kan verschillen van monstername in een waadpak of bellyboat, monstername uit een boot tot mechanische boringen vanaf een werkschip. Wij hebben hiervoor vier boten in bezit.

BK ingenieurs heeft een groot eigen team van gecertificeerde veldwerkers. Dit heeft als voordeel dat het werk in één vloeiende beweging kan plaatsvinden, doordat we de planning geheel in eigen hand hebben. Ook spreken adviseurs en veldwerkers dezelfde taal en is de techniek in het veld en op kantoor op elkaar afgestemd.

Bepalen baggervolume

Regelmatig combineren wij waterbodemonderzoek met het bepalen van het baggervolume. De veldwerkers of de landmeters van vakteam civiel meten de waterstand ten opzichte van NAP en maken dwarsprofielen. Met een peilstok meten zij de boven- en onderkant van de sliblaag in ten opzichte van de waterspiegel. Het aantal metingen in een dwarsprofiel is afhankelijk van de breedte van de watergang. Afhankelijk van het doel bepalen zij de hoeveelheid slib boven de leggerdieptelijn, boven de overdieptelijn of boven de vaste waterbodem.

Rapportage

Afhankelijk van de resultaten kan nader onderzoek noodzakelijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek verwerken we in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. Als blijkt dat sanering nodig is, gaan wij direct voor u aan de slag. Wij hebben projectleiders en milieukundig begeleiders met ervaring met waterbodemsaneringen conform de BRL SIKB 6000 protocol 6003.

Geldigheid

Waterbodemonderzoek is in de regel vijf jaar geldig. Voor dynamische situaties is het onderzoek drie jaar geldig.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Dominique van Vree of e-mail hem.

Gerelateerde projecten

PFAS-onderzoek, BK ingenieurs, Gemeente Utrecht, kazerne, brandweerkazerne, BHV-oefenlocatie, BRZO-bedrijf, schuimblusinstallatie, veiligheid, Universiteit Utrecht

Project

PFAS-onderzoek brandblusschuimlocaties Utrecht

Gemeente Utrecht heeft BK ingenieurs in 2020 verzocht om voor negen locaties een indicatief of nader…

Lees meer
waterbodemonderzoek, BK ingenieurs, sloten, plassen, Utrecht, greppels, milieuhygiënisch onderzoek, inpeilen

Project

Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek ruim 160 watergangen Utrecht

Onder het raamcontract met Gemeente Utrecht voerde BK ingenieurs verkennend milieuhygiënisch…

Lees meer

Project

Natuurpark Geestmerloo

Toen uitvaartondernemer Dunweg enkele jaren geleden het plan opperde om ruimte te maken voor…

Lees meer

Project

Singelgrachtgarage

In Amsterdam komt een ondergrondse parkeergarage, de Singelgrachtgarage-Marnix. De garage biedt…

Lees meer