HomeProjectenPFAS-onderzoek brandblusschuimlocaties Utrecht

Project

Utrecht

PFAS-onderzoek brandblusschuimlocaties Utrecht

Wet- en regelgeving PFAS blijft in beweging

LocatieUtrecht

OpdrachtgeverGemeente Utrecht

Periode2020 - heden

Betrokken partijenUniversiteit Utrecht

Gemeente Utrecht heeft BK ingenieurs in 2020 verzocht om voor negen locaties een indicatief of nader bodemonderzoek uit te voeren naar PFAS. De locaties betroffen huidige en voormalige brandweerkazernes, een BHV-oefenlocatie en een BRZO-bedrijf* met een schuimblusinstallatie. Later zijn daar nog twee nieuwe locaties bij gekomen, dit waren ook twee voormalige brandweerkazernes.

Gemeente Utrecht had onvoldoende inzicht in de mogelijke lokale aanwezigheid van PFAS door menselijk handelen in de Utrechtse bodem, bijvoorbeeld door toepassen van brandblusschuimen op oefenplaatsen. Daarom wilde de gemeente alle potentieel verdachte locaties laten onderzoeken. Dit zijn locaties waarvan bekend was of het vermoeden bestond dat er met blusschuim is geoefend. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van PFAS in de Utrechtse bodem en het grondwater.

PFAS-onderzoek

Op elke locatie hebben wij grond- en grondwateronderzoek uitgevoerd en de uitkomende grond en de grondwatermonsters laten analyseren op PFAS. Onze veldwerkers voeren het grond- en grondwateronderzoek uit door op de locatie op vooraf bepaalde plaatsen boringen uit te voeren en peilbuizen te plaatsen.

Veiligheid

Omdat enkele brandweerkazernes nog in werking waren, moest de brandweer uiteraard te allen tijde uit kunnen rukken. Hierover hebben wij contact onderhouden met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit resulteerde in een werkafspraak en instructie aan de veldwerkers. Zou het alarm afgaan, dan moesten zij subiet al hun spullen opzij slepen, zodat de voertuigen vrij konden uitrijden. Dit is overigens niet voorgevallen.

Innovatief plan Universiteit Utrecht

Op in totaal elf locaties hebben we in opdracht van gemeente Utrecht verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Op twee van deze locaties is een verontreiniging aangetoond. Eén van deze locaties, de blusplaats aan Münsterlaan, is eigendom van Universiteit Utrecht (UU). De UU gaf ons daarom opdracht voor het opstellen van een plan van aanpak voor de sanering.

De UU besloot vervolgens echter om de locatie te gebruiken als proeftuin. Het plan is om niet op de traditionele manier te saneren, maar om de verontreiniging op locatie aan te grijpen voor wetenschappelijk onderzoek naar diverse innovatieve methoden van insitu-sanering van PFAS. Wij volgen het onderzoek uiteraard met belangstelling en blijven betrokken. Het plan van aanpak kan alsnog als fall back scenario worden benut, als de resultaten uit de proeftuin tegenvallen.

Plan van aanpak sanering Sartreweg 35

Voor de andere verontreinigde locatie, de brandweerkazerne aan Sartreweg 35, hebben wij een draftversie voor het plan van aanpak voor de sanering en een globale kostenraming voor de sanering opgesteld. Momenteel voeren we aanvullend bodemonderzoek uit en wordt intern bij Gemeente Utrecht overlegd óf en in welke mate een sanering noodzakelijk is.

Wilt u meer weten over PFAS-onderzoeken in het algemeen of deze onderzoeken in het bijzonder, neem dan contact op met senior adviseur bodem Jelle de Gier.

 

* Een BRZO-bedrijf is een bedrijf waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. Dergelijke bedrijven vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo-2015/Seveso III). In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo-regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. (bron: Brzo.nu)

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Elements, Stad tussen de bomen, Haarlem, BK ingenieurs, Gemeente Haarlem, Schalkwijk, Dura Vermeer, herinrichting, herontwikkeling, begiedsontwikkeling, openbare ruimte, klimaatadaptatie, hemelwaterafvoer, retentie, greppel, NUTS-tracé, KLIC, projectmanagement, civiele techniek, technisch tekenen, rioolberekening.

Project

13 juni 2023

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare…

Lees meer