HomeProjectenQuickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Project

Zeeburgerdijk, Amsterdam

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Inventarisatie, sloop en nieuwbouw voor De Alliantie Ontwikkeling

LocatieZeeburgerdijk, Amsterdam

OpdrachtgeverDe Alliantie Ontwikkeling

Periodejanuari 2022 - medio 2024

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een nieuw woon- en werkgebied. Met deze herontwikkeling werkt De Alliantie aan een nieuwe identiteit voor dit gebied. 

Ontwikkellocatie

Zeeburgerdijk 209-265 is een locatie waarin De Alliantie Ontwikkeling van plan is om sociale huur te ontwikkelen. De ontwikkeling is onderdeel van een grotere ontwikkeling van in totaal meer dan 170 woningen en gecombineerde functie met een commerciële plint.

Voorbereiding

In voorbereiding op deze herontwikkeling heeft BK ingenieurs een quickscan uitgevoerd op twintig aspecten die een mogelijk risico vormen, nader onderzoek nodig hebben of een belemmering vormen voor het planvoornemen. Hiervoor hebben wij gebruikgemaakt van bestaande onderzoeken en andere gegevens die voorhanden zijn. In alfabetische volgorde gaat het om archeologie, asbest in opstal, bedrijven en milieuhinder, bestemmingsplan, biodiversiteit, bodem, bouwveiligheid en omgeving, circulariteit, externe veiligheid, flora en fauna, geluid, kabels en leidingen, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit, milieugevaarlijke stoffen, niet-gesprongen explosieven, technisch ontwerp, terreingrenzen en rechten derden, verkeer en parkeren en water(toets).

Risicoprofiel

Uit alle onderzochte mogelijke risico’s extraheren wij voor onze opdrachtgever een risicobeoordeling. Dit bestaat uit een uitsplitsing in risicotype tijd, geld, veiligheid, gezondheid, omgeving, kwaliteit en imago. En een uitsplitsing in risicoprofiel, waarin we onderscheid maken in hoog (direct actie (besluit nemen) zware afweging), midden (afweging maken en afstemmen, mogelijk gevolgen voor de uitvoering), en laag (monitoren en afwegen waarschijnlijk geen of beperkte gevolgen voor de uitvoering). Hierop formuleren wij vervolgens beheersmaatregelen per risico.

Onderzoeken

Voor de onderdelen bodem, asbest, chroom-6, flora en fauna en inmetingen heeft BK ingenieurs onderzoek uitgevoerd en vervolgens nog enkele nadere onderzoeken. Aansluitend zijn we gestart met het opstellen van een aanvraag omgevingsvergunning inclusief onderbouwing voor het wijzigen van de bestemming. Zaken die hierin aan de orde komen zijn onder andere stikstofdepositieberekeningen, akoestisch onderzoek, opstellen van een waterparagraaf en meer.

Bouwteam

Gelijktijdig met het proces voor de omgevingsvergunning zijn we in het bouwteam actief aanwezig geweest om het proces te managen ter voorbereiding richting een bouwrijpe locatie. Ook hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd voor de toekomstige bebouwing. Zoals bouwfysisch onderzoek, (in- en extern) geluid, licht en brandveiligheidsadviezen en andere berekeningen.

Even wachten nog

Op dit moment is het definitief ontwerp voor de nieuwbouw aan de Zeeburgerdijk door WRK architecten opgeleverd (zie foto 2 en 5). We zijn in afwachting van de behandeling van de diverse aanvragen. Bij instemming zullen we vanuit BK ingenieurs zorgdragen voor concrete stappen richting de uitvoering. We zullen de sloop gaan voorbereiden. En zorgen dat de locatie tijdig bouwrijp is gemaakt.

Vragen?

Hebt u vragen over project Zeeburgerdijk in het bijzonder of het opstellen van een quickscan risicoanalyse in het algemeen? Neem contact op met Twan Geluk of bel 088 321 25 00.

 

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

PFAS-onderzoek, BK ingenieurs, Gemeente Utrecht, kazerne, brandweerkazerne, BHV-oefenlocatie, BRZO-bedrijf, schuimblusinstallatie, veiligheid, Universiteit Utrecht

Project

2 juni 2023

PFAS-onderzoek brandblusschuimlocaties Utrecht

Gemeente Utrecht heeft BK ingenieurs in 2020 verzocht om voor negen locaties een indicatief of nader…

Lees meer