HomeProjectenRegisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Project

Schalkwijk, Haarlem

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Projectmanagement en herinrichting openbare ruimte in Haarlem

LocatieSchalkwijk, Haarlem

OpdrachtgeverGemeente Haarlem

Periode2019 - 2025

Betrokken partijenDura Vermeer
Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
Rijksvastgoedbedrijf
Wonam
Certitudo
Amvest

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare ruimte. Ook voeren wij namens Gemeente Haarlem het projectmanagement uit.

Herinrichting openbare ruimte

Stad tussen de bomen is een gebiedsontwikkeling in Schalkwijk Midden in Haarlem. De komende jaren transformeert het van een kantorengebied bestemd voor werk naar een gebied van wonen, werken en recreëren. Het is een plan met autoluwe routes en veel groen waar commercie en maatschappelijke functies ook hun plek krijgen. Het civieltechnisch uitwerken van de openbare ruimte bovengronds en de schaarse mogelijkheden voor infra ondergronds zijn een mooie puzzel voor ons. De gebiedsontwerpen van de ontwikkelaars moeten uiteraard ook zowel onder- als bovengronds naadloos op elkaar en op het gebiedsontwerp voor de openbare ruimte aansluiten.

Ontwerpen

Onze civieltechnisch tekenaars tekenen met hulp van landschapsarchitect ZUS bestaande, te verwijderen en toekomstige kabels en leidingen, ondergrondse vuilcontainers en NUTS-kabels nauwkeurig in, net als de terreininrichting en profielen van de buitenruimte. Voor dit project maken we gebruik van een bouwfilm. Elke maand een nieuwe sheet die de complexe planning en mogelijke conflicten in de planning aangeeft. Op die manier kunnen we de beoogde planning van de ontwikkelaars in de gaten houden en de aannemer voor uitvoering van het openbaar gebied aansturen die de onderaannemers aan het werk zet.

Klimaatadaptie

Klimaatadaptatie maatregelen zijn in veel projecten een vereiste. Bij de herinrichting van Stad tussen de bomen maken we gebruik van veel groene retentievoorzieningen in de vorm van wadi’s en een gescheiden rioolsysteem voor regen- en vuilwater en een drainageriool om het grondwaterpeil te beheersen. Het nieuwe gebied moet groen en leefbaar zijn én ruimte geven aan de wandelaar en fietser; auto’s zijn secundair. Dat betekent dat er in het gebied enkele inritten zijn voor auto’s en dat auto’s veelal inpandig parkeren in zogenoemde smartdocks.  Het terrein wordt biodivers: er is veel ruimte voor groen, gekarakteriseerd door een diversiteit aan boomsoorten. Het wordt bloemrijk en er komen (groene)pleinruimten met een zit-sport-speelaanleiding. Wij werken op basis van het groenconcept van ZUS het bomen- en beplantingsplan verder uit.

Bouwteam

In samenwerking met gemeente en aannemer werken we momenteel de plannen uit in een bouwteam. Om dit succesvol te doen, hebben wij een plan van aanpak opgesteld waarin onder andere aan de orde komen de invulling van de rollen in integraal projectmanagement (IPMA-rollen), de planning, producten en verantwoordelijkheden. Bovendien hebben we gewerkt aan een risicodossier dat verder in het proces in het BLVC-plan geborgd wordt. Samen met de bouwteampartners werken we aan voorbereiding, prijs- en contractvorming en begeleiden we de uitvoering.

Projectmanagement

BK ingenieurs voert het projectmanagement uit. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dennis Elbers neemt het voor zijn rekening. Stad tussen de bomen is een veelomvattend project. Niet alleen zijn er veel ontwikkelaars, er zijn ook veel ontwikkelingen en soms tegenstrijdige belangen van betrokkenen. In een relatief korte tijd, op een relatief beperkte locatie, in stedelijk gebied lopen veel ontwikkelingen tegelijk, wat voor uitdagingen zorgt. In die wirwar is een uitstekende bereikbaarheid voor zowel werkverkeer als het omliggend verkeer van groot belang om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen voor werknemers, omwonenden en gebruikers van het gebied. Het vereist een sterke coördinatie.

Werkzaamheden projectmanager

Alles moet fysiek en theoretisch op elkaar aansluiten. Het is een voortdurend spel van afspraken maken en afstemming zoeken, kortom regie voeren in de uitvoering van de plannen in de openbare ruimte. De nadruk van de werkzaamheden van de projectmanager ligt dan ook op het coördineren van de wensen, ambities en planning van de ontwikkelaars en het waarborgen van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) in en tussen de projecten. Dit vergt een voortdurende afstemming met alle stakeholders.

Project in fases

Het project is opgedeeld in fases. In 2017 heeft de gemeente Haarlem het startschot gegeven voor de gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelkader met regels en het handboek is door de gemeenteraad vastgesteld. Van 2018 tot 2021 zijn diverse aanvullende overeenkomsten (AO’s) opgesteld, in 2020 materialennotitie en in 2021 het beeldkwaliteitsplan. Daarna is begonnen met ontwikkeling van de plots, de te bebouwen terreinen.

In 2019 is het eerste deel, De Keizer, al opgeleverd. Alle 111 appartementen zijn momenteel verhuurd. Een druk jaar is 2023. Veel bouw-, sloop- en herontwikkelingen komen nu samen. In het eerste kwartaal volgt de oplevering van het tweede gebouw, Elements (zie foto 5). Er komt een combinatie van werken en wonen in het groen met mogelijkheden voor sport, spel en ontmoeten. De gehele ontwikkeling van het gebied is te volgen op de daarvoor ingerichte site van Gemeente Haarlem.

Stand van zaken

Een deel van de gebouwen is momenteel gesloopt, een deel moet nog plaatsvinden. Bomen zijn gekapt ten behoeve van de kabel- en leidingentracé’s, verplaatst en nieuw aangeplant, samen met veel ander groen. De aanleg en vervanging van de riolering is gestart. Daarna kan begonnen worden met de eerste definitieve inrichting van het openbare gebied.

Vragen

Meer weten over dit project? Voor vragen over de civieltechnische zaken neem contact op met Gabriël Geluk, voor de veiligheidskundige zaken neem contact op met Ilona Bondrager. Of bel 088 321 25 00.

 

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, onderzoek IJsseldijk, Olst, Zwolle, Boskalis, Projectteam IJsselwerken, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Olst-Zwolle

Project

7 juli 2023

Grootschalig verhardingsonderzoek dijk Olst-Zwolle

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet de dijk langs de IJssel worden versterkt om…

Lees meer