HomeProjectenWestergasfabriek

Project

Westergasfabrieksterrein Amsterdam

Westergasfabriek

Pionierswerk in sanering gasfabrieksterreinen

LocatieWestergasfabrieksterrein Amsterdam

OpdrachtgeverStadsdeel Westerpark, projectbureau Westergasfabriek

Periodemei 2000 - januari 2006

Betrokken partijenMarkus
Dienst Milieu en Bouwtoezicht

De saneerder, aannemingsbedrijf Markus, schakelde BK ingenieurs in voor veiligheidskundige begeleiding en milieukundige begeleiding van de sanering op het Westergasfabrieksterrein. Het was de eerste sanering van een gasfabrieksterrein in Nederland, er was nog weinig expertise. Gemeente Amsterdam stadsdeel Westerpark had het saneringswerk gegund aan Markus met als doel een park aan te leggen op de plaats van de oude Westergasfabriek.

Sanering in twee fasen

De sanering van de Westergasfabriek is in twee fasen uitgevoerd. In fase 1 is zo veel mogelijk verontreiniging op zijn plaats gelaten. Er is een leeflaag van 60-100 cm toegepast. Fase 2 behelsde het monitoren van de voorziening op verspreiding en zo nodig het treffen van maatregelen.

Veiligheidskundige begeleiding

De veiligheidskundige begeleiding tijdens het project omvatte het opstellen en toezien op de naleving van het “overall” veiligheids- en gezondheidsplan en het calamiteitenplan, het houden van toezicht op en geven van voorlichting aan de veiligheidskundigen van de aannemers ten aanzien van werken in of met verontreinigde grond en grondwater door een arbeidshygiënist. Voorlichting geven aan bezoekers en omwonenden maakte dat de omgeving meer begrip had voor de overlast. In samenwerking met GGD voerden wij luchtkwaliteitsmetingen uit voor de omgeving en interpreteerden wij de resultaten hiervan. Vervolgens adviseerden wij over de uitvoeringsmethoden in relatie tot emissiebeheersing.

Milieukundige begeleiding

Voor de milieukundige begeleiding waren er tijdens het aanbrengen van de leeflaag (eerste fase bodemsanering) en de herinrichting als stadspark van de Westergasfabriek te Amsterdam twee voornaamste taken. Ten eerste adviseren over en opstellen van detaillering van het saneringsplan en ten tweede het verkrijgen van goedkeuring op aanvullingen/wijzigingen van bevoegd gezag Wbb, in dit geval Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam (DMB). Ook adviseerden wij over de uitvoering op basis van het saneringsplan (inclusief nadere uitwerking) en de beschikking en controleerden wij op naleven van de saneringsdoelstellingen en zorgden wij voor registratie en vastlegging van de grondstromen.

Wij voerden bodemonderzoek uit, onder andere asbest-in-grondonderzoeken en AP04-keuringen ter aanvulling en actualisatie van de uitgevoerde bodemonderzoeken en ten behoeve van aan- en afvoer van bouwstoffen. We adviseerden over het naleven van voorschriften uit diverse vergunningen en aanvragen van vergunningen, waaronder het  onttrekken en lozen van grondwater en het uitvoeren van waterbodemsanering. Daarnaast overlegden we met en informeerden we de DMB over de voortgang.

We voerden hoogtemetingen uit ten behoeve van de controle van de dikte van de aangebrachte leeflaag. We ondersteunden de bouwdirectie bij het beoordelen van de termijnfacturen en meerwerkoffertes van de aannemer en stelden het evaluatierapport van de sanering op.

Westerpark

Nog altijd is BK ingenieurs betrokken bij het Westerpark. BK ingenieurs is verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitoring van de leeflaag en rapportage aan de Omgevingsdienst.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

7 december 2018

Sanering en ontgraving Fokkerhaven

Begin 2014 startten de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een waterberging in de…

Lees meer