Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Ecologie

Ecologisch onderzoek is het in kaart brengen van de aanwezige planten- en diersoorten. In het kader van de Wet natuurbescherming is het in veel gevallen verplicht een flora- en faunaonderzoek uit te laten voeren wanneer u ruimtelijke plannen hebt of een vergunningaanvraag indient. BK ingenieurs voert dit onderzoek voor u uit.

Flora- en faunaonderzoek

Planten en dieren genieten bescherming op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wet bevat verboden met betrekking tot het plukken, verontrusten, doden, beschadigen of vangen van beschermde inheemse planten- en diersoorten.

Afhankelijk van de scope van het onderzoek en de geplande ruimtelijke activiteit onderzoeken wij de locatie op de (mogelijke) aanwezigheid van vogels, planten, vleermuizen, vissen, dagvlinders, nachtvlinders, kleine zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën.

Ecologisch onderzoek is ook aan de orde bij

  • het verkrijgen van ontheffingen of vergunningen
  • het inventariseren en onderzoeken van diverse soortgroepen (vogels, vleermuizen, reptielen en dergelijke)
  • het uitvoeren van mitigerende maatregelen (verzachtende maatregelen)
  • ecologische input in een planontwikkelingsfase

Quickscan flora en fauna

Een quickscan is vooral aan de orde wanneer een bedrijf, de overheid of een particulier een ruimtelijke ingreep van plan is uit te voeren. Met een quickscan stellen we snel vast of onze klant bij de ruimtelijke ingreep te maken krijgt met beschermde plant- en/of diersoorten. We bepalen hoe geschikt het plangebied is voor het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten.

Rapportage quickscan

In de rapportage die hieruit volgt, beschrijven wij achtereenvolgens

  • de plaats en ligging van de locatie
  • welke ruimtelijke ingreep de klant van plan is
  • welke dieren en planten er in het gebied leven
  • welke effecten de ruimtelijke plannen hebben op de aanwezige flora en fauna
  • of de Wet natuurbescherming wordt overtreden

Blijkt uit de quickscan dat de ingreep geen schadelijke gevolgen heeft voor het plangebied, dan kan het project starten. Blijken er wel schadelijke gevolgen te zijn, dan helpt BK ingenieurs met het opstellen van een gedragscode of met het aanvragen van een ontheffing of (omgevings)vergunning.

Natuur behouden en ontwikkelen op gebiedsniveau

Organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer laten onderzoek uitvoeren naar de natuurkwaliteit voor de natuur die zij beheren en ontwikkelen. BK ingenieurs adviseert organisaties over hoe zij hun natuur het beste kunnen beheren om die kwaliteit te behouden of te verbeteren.

Voor ingrepen die mogelijk een significant effect hebben op een Natura 2000-gebied is het, naast de bekende inrichting- en beheerplannen, verplicht een habitattoets uit te voeren.

Gespecialiseerde ecologen

BK ingenieurs heeft gespecialiseerde ecologen in dienst die gekwalificeerd zijn om gedegen ecologisch onderzoek uit te voeren. Eric Mathôt adviseert u graag over de mogelijkheden. Bel 088 321 25 00, ook voor de stikstofberekeningen.

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, De Alliantie Ontwikkeling B.V., quickscan, due dilligence, Markenlaan, Almere, NCCW

Project

Opnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Dit project in Almere staat opnieuw symbool voor de intensieve samenwerking die BK ingenieurs heeft…

Lees meer
Elements, Stad tussen de bomen, Haarlem, BK ingenieurs, Gemeente Haarlem, Schalkwijk, Dura Vermeer, herinrichting, herontwikkeling, begiedsontwikkeling, openbare ruimte, klimaatadaptatie, hemelwaterafvoer, retentie, greppel, NUTS-tracé, KLIC, projectmanagement, civiele techniek, technisch tekenen, rioolberekening.

Project

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare…

Lees meer
Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer
BK ingenieurs, Nike, bureau B+B, Arenapark, Hilversum, Nike

Project

Arenapark Nike Hilversum

Nike is met ruim 2.700 werknemers en als eigenaar van meerdere percelen en panden op het Arenapark…

Lees meer