Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Mogelijkheden en werking avegaarstelling

Met onze avegaarstelling kunnen we (diepe) boringen plaatsen door middel van holle (Nordmeyer) of dichte (Adler) avegaarboorbuizen. Deze boringen kunnen we met de Nordmeyer eventueel afwerken met een peilbuis. Ook kunnen we met de avegaarstellingen boringen uitvoeren ten behoeve van partijkeuringen (depots en in-situpartijen), asfalt- en puinverhardingen doorboren en grondmonsters in de onverzadigde zone nemen.

Wat de avegaarstelling niet kan, is ongeroerde monsters nemen en een nauwkeurige bodemprofielbeschrijving geven. Ook pulsboringen zijn met de avegaarstelling niet mogelijk. Door verontreinigde en verdachte bodemlagen boren is niet toegestaan conform SIKB-protocol 2101.

Vanuit vestiging Berkel-Enschot coördineert Vincent van Straalen de inzet van de avegaarstellingen. Hij is bereikbaar op 088 321 26 59.

De voorbereiding

Wij adviseren om voorafgaand aan de werkzaamheden SIKB-protocol 2100 en SIKB-protocol 2101 mechanisch boren te raadplegen om vast te stellen of het werk onder protocol uitgevoerd dient te worden. Uiteraard kunnen wij met u meedenken.

Het werk dient voorbereid te worden volgens protocol 2101 mechanisch boren en het formulier mechanisch boren (MEB). Voor aanvang van de werkzaamheden stellen we in samenspraak met u vast wat het doel is van de boring(en), de gewenste levensduur van de installatie, welk ontwerp we toepassen, of er verontreinigingen te verwachten zijn, wat de verwachte lokale bodemomstandigheden en hydrologie zijn en of er vergunningen zijn of aangevraagd moeten worden. Een KLIC-melding is altijd verplicht; zonder geldige KLIC-melding wordt er niet geboord. Te allen tijde boren we 2,0 meter handmatig voor in verband met kabels en leidingen.

Toegankelijkheid locatie

Controleer van tevoren de toegankelijkheid van de locatie voor de afmetingen en werkruimte van de avegaarstelling: doorrijhoogte 2 meter, werkhoogte 5,0 meter, lengte minimaal 4,5 meter en breedte 1,1 meter.

Bij betreden van een depot mogen de taluds maximaal 20 graden zijn, afhankelijk van de ondergrond. De avegaarstelling moet tijdens het boren zo vlak mogelijk staan.

Wij vervoeren de avegaarstelling en de benodigde materialen met een grote terreinwagen met aanhanger. Bij holle avegaarboringen zelfs met nog een extra auto met aanhanger. Bij meerdaagse activiteiten is een stalling noodzakelijk met afgesloten hekwerk. Is dit niet aanwezig, houd dan rekening met extra transportkosten.

Houd bij inpandig boren rekening met de uitlaatgassen (goede ventilatie) en geluid. In de veldwerkbus kunnen we een afzuigsysteem voor het afvoeren van uitlaatgassen meenemen naar de locatie.

Partijkeuringen

Partijkeuringen boren we met de dichte avegaar. Per 0,5 meter bemonsteren is goed mogelijk. Vermenging treedt altijd op; ongeroerde monsters nemen gaat niet.

In talud boren is niet mogelijk. Wanneer het nodig is een plateau te creëren, kunnen we hiervoor een mobiele kraan inhuren. De maximale boordiepte of -hoogte is afhankelijk van de grondsoort. In zand is 15 meter meestal geen probleem, zware leem, klei of veen kan problemen geven.

Zonder koppelen boren we 2,5 meter, vervolgens boren we per 1,5 meter. De diepte van de boringen bepaalt hierdoor de snelheid van het werk; het koppelen kost tijd.

Verhardingen

De bovenliggende verhardingen verwijderen we handmatig bij tegels en klinkers. Bij betonverharding gebruiken we een diamantboor(betonboor). Asfalt doorboren we redelijk eenvoudig met de boorstelling, Asfaltbeton of dikkere asfaltlagen doorboren we alsnog met inzet van een diamantboor (betonboor). Door secuur werken, voorkomen we vermenging met de onderliggende bodem. Bij natte ondergronden kunnen we rijplaten inhuren.

Het nemen van grondmonsters bij bodemonderzoek tot in de verzadigde zone (onder de grondwaterstand) kunnen we niet onder SIKB-protocol 2101 uitvoeren; bemonsteren onder de grondwaterstand is met een avegaarboorstelling niet toegestaan. Bij de uitvoering van in-situpartijkeuringen is dit met de juiste onderbouwing wel toegestaan.

Afdichten

Afsluitende lagen moeten we altijd weer afdichten. Als er geen afscheidende lagen zijn in de bovenste vijf meter, vullen we twee meter aan met afdichtingsmateriaal. Bij de uitvoering van in-situpartijkeuringen plaatsen wij in afwijking van protocol 2101 (mechanisch boren) geen afdichting. Deze afwijking omschrijven we duidelijk in onze rapportage.

Puin en asfalt met de avegaarstelling

We kunnen met de dichte avegaar van de avegaarstelling goed asfalt- en puinverhardingen doorboren, afhankelijk van de samenstelling en dikte van de asfalt-, puin- en stabilisatielaag. Fundatieonderzoek valt buiten SIKB-protocol 2101 ‘mechanisch boren’. Doorboren van puinhoudende grond is wel goed mogelijk.

Houd rekening met een ruime diameter bij het doorboren van asfalt en beton: bij de smalle holle avegaar moeten we voorboren op 120 mm, bij de holle avegaar op 250 mm en de dichte avegaar minimaal 160 mm.

Asfalt

Voor het doorboren van asfaltverhardingen tot maximaal 30 centimeter gebruiken we de knabbelkop, die het asfalt vergruist. We kunnen hiermee dus geen asfaltkernen boren. De knabbelkop komt niet door asfaltbeton heen.

Door secuur te werken, vermengen we het asfaltgruis niet met de onderliggende bodemlagen.

Puin, stabilisatielagen en puinhoudende grond

We kunnen goed puin, stabilisatielagen en puinhoudende grondlagen doorboren. Bij zekere korrelgrootte komt de avegaarstelling er ook niet meer doorheen (betonblokken en dergelijke).

Afhankelijk van de avegaar, de grondsoort, de grondwaterstand en de soort en hoeveelheid bijmenging is de maximale boordiepte 15 meter.

De boorkop vergruist het puin in de grond. Hierdoor vindt vermenging plaats, wat een vertekend beeld kan geven in de analyse van grondmonsters.

We kunnen de boorgaten met een vloeistofdichte straatpot afwerken in asfalt of beton als we met een diameter van 120 of 150 mm werken.

(Diepe) boringen en peilbuizen met de avegaarstelling

Met de holle avegaar kunnen we boringen en peilbuizen plaatsen tot maximaal 15 meter minus maaiveld.

Verhardingen doorboren we met een diameter, passend bij de holle avegaar. Per boorgat kunnen we maximaal twee peilbuizen plaatsen van 32 millimeter volgens protocol SIKB 2101; mechanisch boren. We sluiten afdichtende grondlagen verplicht af met kleimanchetten of bentonietkorrels.

Boorspecie afvoeren

Tijdens het boren komt boorspecie vrij. Deze specie dient u af te voeren van de locatie. Afhankelijk van de diameter en de boordiepte is dit tussen de twee en tien kruiwagens. Bij gebruik van een dichte avegaar kunnen we een deel terugwerken in het boorgat, maar er blijft altijd íets over. Houd er rekening mee dat er mogelijk verontreinigde boorspecie vrijkomt.

Bij het plaatsen van peilbuizen maken we gebruik van HDPE-buizen met schroefdraad.

We kunnen de boorgaten met een vloeistofdichte straatpot afwerken in asfalt of beton als we met een diameter van 120 of 150 mm werken.

Grondmonsters met de avegaarstelling

Grondmonsters nemen met de avegaarstelling is toegestaan tot aan het grondwaterniveau conform SIKB-protocol 2101 mechanisch boren. Er zal altijd vermenging van grondlagen optreden bij het boren. Boven de grondwaterspiegel is dit minimaal, onder de grondwaterspiegel is dit aanzienlijk. Boren per grondlaag is hierdoor moeilijker, waardoor we geen goede boorbeschrijving kunnen maken.

Het is hoe dan ook niet toegestaan mechanisch te boren in verontreinigde of verdachte bodemlagen.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Vincent van Straalen via 088 321 26 59 of Kris Mathijssen, via 088 321 27 33, bellen naar het algemene nummer 088 321 25 00 of mailen naar BK ingenieurs.